Com pots formar-hi part?

Els interessats a formar part d’aquesta associació hauran de presentar la seva sol·licitud a la Junta Directiva, i seran o no admesos d’acord amb els presents Estatuts.

Les baixes podran ser voluntàries o forçoses.

Les baixes voluntàries es produiran en virtut de l’expressa declaració de l’interessat.

Seran baixes forçoses aquelles que es produeixin per l’incompliment d’aquests Estatuts o per no satisfer dues quotes consecutives. L’interessat que es trobi en aquest cas podrà recórrer per escrit a l’Assemblea General.

La Junta Directiva donarà compte a l’Assemblea General més propera de les altes i baixes produïdes per a la seva ratificació.

Condicions per a ser soci:

1. Podran ser-ne socis totes aquelles persones que ho sol·licitin mitjançant les condicions estatutàries, que utilitzin un gos pigall com a sistema de mobilitat i que estiguin d’acord amb els fins de l’Associació i amb aquests Estatuts.
2. Els gossos pigall hauran de complir les següents condicions:

     a) Estar en actiu en exercici del seu treball.
     b) Estar reconegut legalment per la normativa corresponent en cada cas.
     c) Complir les condicions higiènico-sanitàries obligatòries.

3. No s’acceptarà com a soci usuari aquella persona que incompleixi les condicions esmentades en els anteriors apartats.
4. El soci usuari haurà d’acreditar la condició del seu gos pigall en actiu mitjançant la documentació pertinent.

Condicions per a ser col·laborador:

Podran ser-ne col·laboradors totes aquelles persones que ho sol·licitin mitjançant les condicions estatutàries i que estiguin d’acord amb els fins i Estatuts de l’Associació.

En qualsevol cas, i sempre que la persona no manifesti el contrari, es consideraran socis col·laboradors els socis usuaris que, de manera transitòria, es trobin sense gos pigall en actiu, ja sigui per haver-lo sol·licitat o perquè s’hagi jubilat o mort. Així mateix, si no es manifesta en contra, restablerta la condició d’usuari en actiu es passarà a considerar novament com a soci usuari, sempre que la Junta Directiva en tingui constància.

Les quotes anuals són de 35 euros semestrals.