Objectius de l’associació

Els objectius de l’Associació són:

1. Posar tots els mitjans necessaris per aconseguir la integració social dels usuaris de gossos pigall.
2. Requerir la col·laboració dels organismes públics i privats per portar a terme els objectius de l’Associació.
3. Divulgar la realitat de les persones cegues i deficients visuals que utilitzen un gos pigall com a mètode de mobilitat i aconseguir la màxima conscienciació social sobre el tema.
4. Vetllar perquè les característiques tècniques inicials dels gossos pigall siguin les adequades per portar a terme la seva feina.
5. Posar a l’abast dels futurs usuaris de gossos pigall tota la informació de la qual es disposa a l’Associació, que li permeti escollir lliurement aquesta opció de mobilitat.
6. L’AUGPC donarà suport als seus associats en totes aquelles dificultats de tipus legal o institucional que se li plantegin.
7. Vetllar per la seguretat, integritat i benestar dels gossos pigall: mesures de sanitat bàsiques, d’oci, bon tracte de l’usuari al seu gos, protecció dels gossos pigall davant agressions externes, etc., propiciant, si arribés el cas, les mesures legals i institucionals oportunes.
8. Vetllar perquè els usuaris compleixin les obligacions establertes en la Llei 19/2009, de 26 de novembre, d’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència, publicada en el DOGC de 3 de desembre de 2009.
9. Vetllar així mateix, perquè s’acompleixin els drets dels usuaris de gossos pigall previstos en la llei anteriorment citada.
10. Apropar als socis usuaris els serveis que condueixin a una major qualitat de vida tant d’ells com dels seus gossos pigall.
11. Propiciar que els gossos pigall tinguin la professionalitat que ha de caracteritzar en tot moment la seva funció.

Per complir amb aquets objectius l’AUGPC realitza les següents activitats:

  • Analítiques legalment obligatòries
  • Contractació d’assegurança de responsabilitat civil
  • Sortides d’esbarjo per als gossos pigall
  • Adquisició de productes i medicaments a baix cost
  • Organització de xerrades divulgatives
  • Campanyes publicitàries
  • Jornades i col·loquis envers la matèria per a professionals externs
  • Altres activitats que vagin sorgint.